اطلاعیه پرداخت هزینه خدمات کنسولی

به اطلاع هموطنان گرامی و مراجعین کنسولی میرساند از تاریخ 01/10/1392 برابر با 22 دسامبر 2013 ارائه کلیه خدمات کنسولی صرفاً در قبال واریز وجوه مربوطه به حساب بانکی سفارت نزد چک بانک و ارائه قبض بانکی مقدور میباشد .

 

آدرس : کالئا ویکتوری شماره 11 - چک بانک

Adresa: Calea Victoriei nr.11, Bucuresti

CEC BANK SA, Unitatea Pilot Victoria


شماره حساب: RO64CECEB31830RON3465275