موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های ایران و رومانی

موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های اقتصادی ، تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی

1- موافقتنامه های امضاء شده :

-         موافقتنامه دامپزشکی  درسال 1379

-         موافقتنامه حمل و نقلی در سال 1379

-         موافقتنامه نامه دریایی درسال 1379

-         موافقتنامه نامه هوایی در سال 1379

-         موافقتنامه قرار داد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل در سال 1380

-         موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در سال 1380

-         موافقتنامه فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک رومانی در سال 1382

 -       موافقتنامه  برنامه مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی  درسال 1393

2- یادداشت تفاهم های امضاء شده :

-         تفاهم نامه بانکی در سال 1368

-         پروتکل همکاریهای سیاسی درسال 1372

-         پروتکل  همکاری میان فرهنگستان علوم کشورمان وآکادمی علوم رومانی در سال 1372

-         یادداشت تفاهم بین وزارتین راه وترابری دو کشور درسال 1373

-         یادداشت تفاهم منضم به موافقتنامه حمل و نقل زمینی در سال 1375

-         برنامه مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی در سال 1377

-         پروتکل همکاریهای نمایشگاهی در سال 1379

-         یادداشت تفاهم پانزدهمین  کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال 1381

-         پروتکل  همکاری بین اتاقهای بازرگانی دو کشور در سال 1379

-         پروتکل همکاری مرکز تجارت خارجی رومانی با مرکز توسعه صادرات ایران در سال 1380

-         پروتکل همکاری خدمات پست مالی در سال 83

 

3- موافقتنامه و یادداشت تفاهم های در حال مذاکره :

-         موافقتنمامه مبارزه با مواد مخذر و داروهای روان گردان