رسانه های گروهی رومانی

رسانه های نوشتاری و تصویری مهم  رومانی

 

رسانه های نوشتاری و تصویری مهم  رومانی

نام رسانه

بخش مهم رسانه

روزنامه ادوارول  ( حقیقت)

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

روزنامه رومانیا لیبرا   ( رومانی آزاد)

سیاسی ، اقتصادی

روزنامه اونی منتول  ( وقایع  روز)

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

روزنامه کورنتول

سیاسی ، اقتصادی

روزنامه ژورنال ناسیونال

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

روزنامه روز  ( زیوا)

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

روزنامه رومانی بزرگ

سیاسی

مجله جهانی

سیاسی

روزنامه فکر

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

روزنامه ساعت 9 بزبان انگلیسی

سیاسی ، اقتصادی

روزنامه ملی

مصوبات دولت

خبرگزاری  دولتی روم پرس

سیاسی ، اقتصادی

خبرگزاری خصوصی مدیافاکس

سیاسی ، اقتصادی

کانال یک تلویزیون  دولتی

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

کانال دو تلویزیون  دولتی

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی

کانال تلویزیون خصوصی  ProTV

سیاسی ، اقتصادی

کانال تلویزیون خصوصی  آنتن1 ، 2 ، 3

سیاسی ، اقتصادی

رادیو سراسری دولتی

سیاسی ، اقتصادی  فرهنگی ، اجتماعی