تماس با ما

آدرس :

39, Lascar Catargiu Blvd. Sector  1, 010664, Bucharest – Romania

 

کد کشور و شهر بخارست :  21  0040

تلفن سفارت : 95-3120493

دورنگار سفارت : 3120496

 

آدرس پست الکترویکی سفارت  :

iranembassyro@gmail.com 

 آدرس پست الکترویکی  بخش کنسولی سفارت  :

iranconsulate.ro@gmail.com